Vzdělávání dětí v mateřské škole vychází z následující filozofie: Chceme, aby Mateřská škola SEVERÁČEK byla pro děti životním prostorem naplněným hodnotnými podněty a vstřícností. Aby pomáhala dětem objevovat jejich první velký svět, podporovala pohyb jako životní princip, láskyplné vztahy jako nezbytnost lidství, vzdělávání jako celoživotní potřebu a dobrodružství.

 

Profilace školy:

Máme k dispozici dětské dopravní hřiště, jsme si vědomi toho, že je důležité automatizovat žádoucí dopravní chování u dětí již v předškolním věku. Celoročně se věnujeme dopravní výchově. Věříme, že tím můžeme dopomoci k minimalizaci dopravních nehod dětí.

Vnímáme, že příprava dětí do základní školy je záležitostí individuálního vzdělávacího přístupu. Zařadili jsme do vzdělávání budoucích školáků skupinovou přípravu podle speciálního stimulačního programu Maxík (autorky PaedDr. Janhubová a Mgr. Bubeníčková), který je akreditovaným programem. Program je charakteristický svým prosociálním pedagogických stylem, spojujícím relaxaci, dýchání, stimulační cvičení, grafomotorické prvky a cvičení podporující rozvoj poznávacích procesů důležitých pro dobrý start dětí v základní škole.

 

Vize školy:

1. vize školy

Vytvářet profesionální a laskavé vzdělávací prostředí podporující rozvoj vzdělávacích schopností dětí, zájmů a sebeuskutečnění dětí. Dopomáhat k rozvoji a utváření celé osobnosti dítěte, k vytváření předpokladů k celoživotnímu vzdělávání.

Dlouhodobé cíle:

  • Důsledné uplatňování vstřícného a podporujícího pedagogického přístupu s cílem maximálně rozvíjet potenciál každého jedince.
  • Začleňování uceleného akreditovaného systému přípravy budoucích školáků „Maxík“.
  • Podporovat seberealizaci a rozvoj dětí v oblasti aktivního a zdravého stylu života, zájmů o sportovní aktivity, umění, seznamování s cizím jazykem.
  • Podporovat mateřský jazyk, předčtenářské dovednosti, působit v průběhu vzdělávání v oblasti prevence řečových vad.

 

2. vize školy

Vzdělávat děti tak, aby byly co nejlépe připraveny začlenit se do dopravy. Vytvářet a automatizovat takové dopravní chování, které dětem může zachránit život.

Dlouhodobé cíle:

  • Upevňovat poznatky o důležitosti dvou prvků v dopravě: vidět a být viděn.
  • Seznamovat děti s rolí chodce, cyklisty a spolujezdce v dopravě, zaměřit se na rozvoj pozornosti, schopnosti předvídat a respektovat pravidla dopravy.
  • Rozvíjet poznatky o lidském těle, zdraví a hodnotě lidského života. Zprostředkovávat informace o integrovaném záchranném systému a o zdravotnické první pomoci.

 

3. vize školy

Posilovat prosociální chování dětí, směřovat k upřednostňování morálních hodnot jakými jsou lidskost, tolerance, obětavost a ochota vzájemné pomoci.

Dlouhodobé cíle:

  • Vést děti k prosociálnímu chování na základě pochopení druhého a na základě empatie. Vést k toleranci, úctě a přijímání různorodosti a odlišnosti mezi lidmi.
  • Podporovat poznání dětí, že mít emoce a cítit různorodé i protikladné emoce je lidské. Vést děti k pojmenovávání pocitů a odkrývání jejich příčin. Seznamovat je se sociálními normami a pravidly. Upevňovat společensky žádoucí chování.
  • Vytvářet pozitivní vztahy mezi dětmi a mezi učitelkami a dětmi, tak aby se děti cítily přijímané a šťastné. Posilovat jejich sebeúctu a sebeuskutečnění. Podporovat samostatnost v rozhodování, řešení problémů a odpovědnosti za své jednání.