1. Filozofie školy 

Společně usilujeme o to, aby byla Mateřská škola SEVERÁČEK  pro děti životním prostorem naplněným hodnotnými podněty a vstřícností. Chceme dětem pomáhat objevovat svět nového sociálního prostředí, podporovat pohyb jako životní princip, láskyplné vztahy jako nezbytnost lidství, vzdělávání jako celoživotní potřebu a dobrodružství .  

  1. Profilace školy: 

2.1 Máme k dispozici  dětské dopravní hřiště , jsme si vědomi toho, že je důležité už v předškolním věku automatizovat žádoucí chování v dopravě. Celoročně se věnujeme dopravní výchově. Věříme, že tím můžeme dopomoci k minimalizaci dopravních nehod dětí. Dopravní hřiště je součástí sítě dopravních hřišť BESIP a mohou ho po domluvě využívat okolní mateřské školy.

2.2 Vnímáme, že kvalita přípravy dětí do základní školy je závislá na individualizaci ve vzdělávání. Zařadili jsme do vzdělávání budoucích školáků skupinovou přípravu podle stimulačního  programu Maxík  pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou (autorky PaedDr. Janhubová a Mgr. Bubeníčková), který je akreditovaným programem. Program je charakteristický svým podporujícím pedagogických stylem, spojujícím relaxaci, dýchání, stimulační cvičení, grafomotorické prvky a cvičení podporující rozvoj poznávacích procesů důležitých pro  dobrý start dětí v základní škole .

2.3  Pohyb  je předškolním dětem vlastní, poskytujeme dětem prostor jak ke spontánnímu pohybu, tak k řízeným pohybovým i sportovním aktivitám. Nabízíme dětem pravidelně, jízdu na kole, florbal, jízdu na kolečkových bruslích, v zimě zimní bruslení a běžkování v areálu zahrady. Nezapomínáme na zdravotní cvičení a na základy atletiky a gymnastiky.

  1. Záměry a dlouhodobé cíle školy:  

3.1 Vytvářet profesionální podmínky vzdělávání, využívat principy a metody, které rozvíjí kritické myšlení. Zejména aplikace třífázového modelu: evokace, uvědomění a reflexe (EUR).

Dlouhodobé cíle:

3.1.1 Důsledně uplatňovat vstřícný a podporující pedagogický přístup s cílem maximálně rozvíjet potenciál každého dítěte. Odstranit strach z neúspěchu nebo chybování. Podpora zdravého sebevědomí dětí. Využití portfolia k prvotnímu sebehodnocení dětí.

3.1.2 Udržet kvalitu při realizaci uceleného akreditovaného systému přípravy budoucích školáků „Maxík“.

3.1.3 Zavést třífázový model vzdělávání EUR do každodenního programu, při kterém bude učitel garantem odpovědným za vytváření podmínek a podnětů.

3.1.4 Podporovat mateřský jazyk, čtenářskou pregramotnost, působit v průběhu vzdělávání v oblasti prevence řečových vad.

3.1.5 Podporovat vzdělávání zaměřené na matematickou pregramotnost. Využívat principy Hejného metody.

3.2 Posilovat prosociální chování dětí, směřovat k upřednostňování morálních hodnot jakými jsou lidskost, tolerance, obětavost a ochota vzájemné pomoci.

Dlouhodobé cíle:

3.2.1 Rozvíjet prosociální chování dětí, vytvářet vhodné prostředí pro navazování vztahů. Vést k toleranci, úctě a přijímání různorodosti a odlišnosti mezi lidmi. Vést děti k pojmenovávání pocitů a odkrývání jejich příčin. Seznámit je se sociálními normami a pravidly. Upevňovat společensky žádoucí chování.

3.2.2 Spoluvytvářet pozitivní klima ve škole tak, aby se děti cítily přijímané a šťastné. Postupně prohlubovat pocit bezpečí pro všechny zúčastněné: děti, učitele, rodiče, provozní personál.

3.2.3 Realizovat primární preventivní program a podporovat zdravý životní styl. Realizovat prevenci kouření, užívání alkoholu a návykových látek. Zamezit už na počátku prvotním projevům agresivity mezi dětmi.